Kasutustingimused

Internetilehekülje kasutustingimused

Käesoleval leheküljel (ja sellel viidatud dokumentides) on esitatud kasutustingimused, millistel võite külalisena kasutada meie internetilehekülge www.jeld-wen.ee (meie kodulehekülg). Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist. Meie kodulehekülje kasutamisega kinnitate, et kiidate käesolevad tingimused heaks ja nõustute neid järgima. Kui te käesolevate kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage ka meie kodulehekülge.

Meid puudutav informatsioon

www.jeld-wen.ee on JELD-WEN Eesti AS ("meie") poolt hallatav kodulehekülg.  Oleme registreeritud Eestis, registrinumbriga 10247977 ja meie registreeritud aadress on Arkna tee 1a, 44317 Rakvere.  Meie peamise tegevuskoha aadress on Arkna tee 1 a, 44317 Rakvere. Meie KMKR on EE100458565.

Ligipääs meie koduleheküljele

Juurdepääs meie koduleheküljele on tagatud ajutistel alustel ja me jätame endale õiguse lõpetada või muuta meie koduleheküljel osutatavate teenuste sisu (vt altpoolt). Me ei vastuta olukorra eest, milles meie kodulehekülg on mistahes põhjustel ja mistahes perioodi vältel kättesaamatu.

Aeg-ajalt võime piirata kasutajate juurdepääsu meie kodulehekülje mõnedele osadele või tervele koduleheküljele.

Meie kodulehekülje kasutamisel peate käituma vastavalt meie Lubatava Kasutuse Põhimõtete sätetele.

Olete ise vastutav kõigi selliste korralduste tegemise eest, mis võimaldavad teil meie kodulehekülge kasutada.  Samuti vastutate selle eest, et kõik teie internetiühenduse kaudu kodulehekülge sirvivad isikud oleksid käesolevatest tingimustest teadlikud ja järgiksid neid. 

Intellektuaalomandiõigused

Meie oleme käesoleva kodulehekülje ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalomandiõiguste omanikud või litsentsisaajad.  Need materjalid on ülemaailmselt kaitstud autoriõigusaktide ja kokkulepetega.  Kõik seesugused õigused on reserveeritud.

Teil on õigus trükkida üks koopia meie kodulehekülje mistahes leheküljest ja laadida sellelt alla lisamaterjale teie isiklikuks kasutuseks, samuti on teil õigus juhtida oma organisatsiooni teiste liikmete tähelepanu meie koduleheküljel avaldatud materjalile. 

Teil ei ole õigust muuta mistahes allalaaditud või väljatrükitud materjalide paber- või digitaalkoopiate sisu mistahes moel, samuti ei ole teil õigust mistahes illustratsioone, fotosid, video- või audiomaterjale ega mistahes graafikat kasutada, reprodutseerida, luua neist tuletisi ega neid jaotada, sõltumata sellest, kas nimetatud materjalid on eraldi või koos täiendava tekstiga.

Meie (ja mistahes identifitseeritud kaasautorite) kui meie koduleheküljel avaldatud materjalide autorite staatust tuleb alati tunnustada.

Teil ei ole õigust kasutada meie koduleheküljel avaldatud mistahes materjale ärilisel eesmärgil ilma meilt või meie litsentsiandjatelt vastavat luba hankimata.

Kui te trükite, kopeerite või laadite alla meie kodulehekülje mistahes osa, rikkudes sealjuures käesolevate kasutustingimuste nõudeid, lõpeb viivitamatult teie õigus seda kodulehekülge kasutada ja teil tekib meie nõudmisel kohustus tagastada või hävitada teie valmistatud materjalide mistahes koopiad.

Tuginemine avaldatud informatsioonile

Meie koduleheküljel avaldatud kommentaarid ja muud materjalid ei ole mõeldud usaldusväärsete nõuannetena.  Seetõttu ütleme lahti kogu vastutusest, mis tuleneb meie kodulehekülje külastajate avaldatud või meie kodulehekülje sisuga tuttavatelt mistahes isikutelt saadud materjalide kasutamisest usaldusväärse allikana.

Meie kodulehekülg muutub regulaarselt

Püüame oma kodulehekülge regulaarselt täiendada ja meil on õigus selle sisu mistahes ajal muuta. Vajadusel võime peatada juurdepääsu meie koduleheküljele või sulgeda selle määramata ajaks. Mistahes meie koduleheküljel avaldatud materjal võib olla aegunud ja meil puudub kohustus selliseid materjale ajakohastada.

Meie vastutus

Meie koduleheküljel avaldatud materjal on esitatud ilma mistahes garantiide, tingimuste või tagatisteta selle tõepärasuse osas. Suurimas seaduses sätestatud ulatuses ütleme meie, teised meie kontserni liikmed ja meiega ühendatud kolmandad pooled, käesolevaga lahti:

 • Kõigist tingimustest, garantiidest ja teistest sätetest, mida muul juhul oleks võimalik kehtestada statuudi, üldise õiguse või varalise õiguse alusel.
 • Mistahes vastutusest mistahes kasutaja otsese, kaudse või järeldusliku kahju või kahjustuse kandmisel seoses meie kodulehekülje või selle kasutusega, suutmatusega seda kasutada või meie kodulehekülje, sellega lingitud veebilehtede ja neil avaldatud materjalide kasutamise tulemustega, sealhulgas, ilma piiranguteta, vastutusest alljärgneva eest:
 • saamata jäänud sissetulek või tulu;
 • ärajäänud äritegevus;
 • saamata jäänud kasum või lepingud;
 • saamata jäänud sääst;
 • andmekadu;
 • firmaväärtuse kahanemine;
 • juhtkonna või kontoritöötajate kaotatud aeg; ja
 • mistahes kahju või kahjustused, mis tulenevad või on põhjustatud õigusrikkumisest (sealhulgas hooletusest), lepingurikkumisest või muust asjaolust isegi juhul, kui see oli ettenähtav, eeldusel, et käesolev tingimus ei väldi kahjunõudeid teie materiaalse vara kahjustamise eest ega mistahes muid kahjunõudeid otsese rahalise kahju eest, mida ei ole välistatud mistahes ülaltoodud kategooriaga.

See ei mõjuta meie vastutust meie hooletusest tulenevate surmajuhtumite või tervisekahjustuste korral ega ka meie vastutust kuritahtliku väärtõlgendamise või valesti tõlgendamise eest fundamentaalse asjaoluna, ega mistahes muud vastutust, mida ei ole võimalik välistada ega piirata kehtiva seaduse alusel.

Teid ja teie visiite meie koduleheküljele puudutav informatsioon

Töötleme teid käsitlevat informatsiooni vastavalt meie privaatsuspõhimõtetele .  Külastades meie kodulehekülge, annate nõusoleku seesuguseks andmetöötluseks ja kinnitate, et kõik teie poolt meile edastatavad andmed on õiged.

Viirused, häkkimine ja muud süüteod

Meie kodulehekülje väärkasutus viiruste, trooja hobuste, ussviiruste, loogikapommide ja muude kahjulike või tehnoloogiliselt ohtlike materjalide teadliku levitamise teel on keelatud. Teil on keelatud proovida volitusteta ligipääsu meie koduleheküljele, selle asukohaserverile või mistahes muule serverile, arvutile või andmebaasile, mis on ühenduses meie koduleheküljega. Teil on keelatud rünnata meie kodulehekülge teenusetõkestamise ründe või jaotatud teenusetõkestamise ründega.

Selle sätte rikkumisega sooritate 1990. aasta arvutite väärkasutuse seaduse (Computer Misuse Act 1990) kohaselt kriminaalkuriteo. Anname kõigist sellistest rikkumistest teada asjakohastele õiguskaitseorganitele ja teeme nendega koostööd neile teie isikuandmete avaldamisel. Seesuguse rikkumise korral kaotate viivitamatult õiguse kasutada meie kodulehekülge.

Me ei vastuta mistahes kahju ega kahjustuste eest, mille on põhjustanud jaotatud teenusetõkestamise rünne, viirused või muud tehnoloogiliselt ohtlikud materjalid, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muid olulisi materjale seoses meie kodulehekülje kasutusega või sellel avaldatud mistahes materjali allalaadimisega või sellega lingitud mistahes teise veebilehega.

Meie koduleheküljele linkimine

Teil on õigus suunata linke meie kodulehele eeldusel, et teete seda ausalt ja seaduslikult ja see ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära, kuid teil on keelatud suunata linki viisil, mis viitab mistahes meiepoolsele seosele, heakskiidule või toetusele olukorras, milles seda tegelikult ei eksisteeri.

Teil ei ole õigust lisada linki mistahes sellisele veebilehele, mis ei ole teie oma.

Meie kodulehekülg ei tohi olla raamitud mistahes teisel koduleheküljel, samuti ei ole teil õigust suunata linki meie kodulehekülje mistahes teisele osale peale avalehe. Jätame endale õiguse tühistada nõusolek linkimiseks ilma eelneva hoiatuseta. Internetilehekülg, millelt te meie koduleheküljele lingi loote, peab igas aspektis vastama meie lubatava kasutuse põhimõtetega kehtestatud standarditega.

Kui soovite meie koduleheküljel avaldatud materjali kasutada mistahes otstarbel peale ülalkirjeldatud otstarbe, siis palun saatke vastav taotlus aadressil inforakvere@jeld-wen.biz .  Võime tühistada õiguse meie koduleheküljele linkide suunamiseks mistahes põhjusel.

Lingid meie koduleheküljelt

Kohtades, kus meie koduleheküljele lisatud lingid viitavad kolmandate poolte ressurssidele, on need lisatud ainult informatsiooni eesmärgil.  Meil puudub igasugune kontroll selliste teiste kodulehekülgede või ressursside üle, mistõttu ei võta me endale vastutust nende eest ega mistahes kahjude eest, mis võivad tuleneda nende kasutamisest. 

Pädevusala ja kohaldatav õigus

Soome kohtutel on mitteeksklusiivne jurisdiktsioon meie koduleheküljest tulenevate, sellega seonduvate või selle külastamisega seonduvate mistahes nõuete üle. 

Käesolevatele kasutustingimustele ja neist tulenevatele või nendega või nende subjektiga või vorminguga seonduvatele mistahes vaidlustele (sealhulgas mittelepingulistele vaidlustele või nõuetele) laienevad Soome seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt Soome seadustele.

Kaubamärgid

Lisainformatsiooni meie kaubamärkide kohta leiate leheküljelt Tooteliinid .

Erinevused

Meil on õigus käesolevaid kasutustingimusi mistahes ajal läbi vaadata ja käesolevat lehekülge muuta. Külastage seda lehekülge regulaarselt ja pöörake tähelepanu kõigile selle muudatustele, sest see teave on teile siduv. Mõned nende tingimuste sätted võivad olla ka asendatud mujal meie koduleheküljel avaldatud sätetele või teatistega.

Teie küsimused

Kui teil on küsimusi meie koduleheküljel avaldatud materjali kohta, siis palun võtke meiega ühendust aadressil inforakvere@jeld-wen.biz .

Aitäh meie kodulehekülje külastamise eest!

 

 

INTERNETILEHEKÜLJE LUBATAVA KASUTUSE PÕHIMÕTTED

 

Käesolevad lubatava kasutuse põhimõtted sätestavad teie ja meie vahelised tingimused, mille kohaselt on teil õigus omada ligipääsu meie internetileheküljele www.jeld-wen.ee  (meie kodulehekülg). Käesolevad lubatava kasutuse põhimõtted kehtivad kõigile meie kodulehekülje kasutajatele ja selle külastajatele.

Kasutades meie kodulehekülge, aktsepteerite ja lubade järgida kõiki käesolevate lubatava kasutuse põhimõtete sätteid, mis täiendavad meie kodulehekülje kasutustingimusi 

www.jeld-wen.ee  on JELD-WEN Eesti AS (meie) poolt hallatav kodulehekülg.  Oleme registreeritud Eestis, registrinumbriga 10247977 ja meie registreeritud aadress on Arkna tee 1a, 44317 Rakvere.  Meie peamise tegevuskoha aadress on Arkna tee 1 a, 44317 Rakvere. Meie KMKR on EE100458565.

Keelatud kasutus

Teil on õigus kasutada meie kodulehekülge ainult seaduslikel eesmärkidel.  Meie kodulehekülge on keelatud kasutada:

 • Mistahes viisil, mis on vastuolus mistahes kehtiva kohaliku, riikliku või rahvusvahelise seaduse või määrusega.
 • Mistahes seadusevastasel või petturlikul viisil või viisil, millel on seadusevastane või petturlik eesmärk või mõju.
 • Eesmärgil, mis kahjustab või üritab kahjustada alaealisi mistahes viisil.
 • Mistahes meie standarditega vastuolus olevate materjalide saatmiseks, teadlikuks vastuvõtmiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, kasutamiseks või taaskasutuseks.  
 • Mistahes pealesunnitud või loata reklaami või turundusmaterjalide või muude sarnaste soovimatute materjalide (slämmi) edastamiseks või edastamise põhjustamiseks.
 • Mistahes viiruseid, trooja hobuseid, ussviiruseid, aegpomme, klahvilogijate, nuhkvara, reklaamvara või mistahes teisi kahjulikke programme või nendega sarnanevat arvutikoodi, mille eesmärk on kahjulikult mõjutada mistahes arvuti tarkvara või riistvara, sisaldavate andmete teadlikuks edastamiseks, saatmiseks või üleslaadimiseks.

Samuti nõustute:

 • Mitte reprodutseerima, duplitseerima, kopeerima ega edasi müüma meie kodulehekülje mistahes osa vastuolus kodulehekülje kasutustingimustega
 • Ilma loata mitte hankima ligipääsu alljärgnevale ega sekkuma, kahjustama ega häirima alljärgnevat:
  • meie kodulehekülje mistahes osa;
  • mistahes võrguseadmeid, millele meie kodulehekülg on salvestatud;
  • mistahes tarkvara, mida kasutatakse meie kodulehekülje töös; või
  • mistahes seadmeid või võrku või tarkvara, mida omab või kasutab mistahes kolmas isik.

Teenuse osutamise peatamine ja lõpetamine

Määrame omal äranägemisel kindlaks selle, kas olete meie kodulehekülje kasutamisel rikkunud käesolevaid lubatava kasutuse põhimõtteid.  Kui käesolevate põhimõtete tingimusi on rikutud, võtame tarvitusele vastavaid meetmeid omal äranägemisel. 

Käesolevate lubatava kasutuse põhimõtete rikkumine kujutab endast kasutustingimuste olulist rikkumist, millega kooskõlas on teil lubatud meie kodulehekülge kasutada, ja see võib endaga kaasa tuua kõik või mistahes järgmised tegevused:

 • Meie kodulehekülje kasutusõiguse viivitamatu ajutine või püsiv tühistamine.
 • Teile hoiatuse esitamine.
 • Teie vastu kohtumenetluse algatamine kõigi selliste kulude hüvitamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult mõistlikud administratiiv- ja juriidilised kulud), mis tulenevad rikkumisest.
 • Muud teie vastu suunatud õigustoimingud.
 • Informatsiooni avaldamine õiguskaitseorganitele vastavalt meie äranägemisele.

Välistame vastutuse selliste tegevuste eest, mis on teostatud reaktsioonina käesolevate lubatava kasutuse põhimõtete rikkumisele.  Käesolevates põhimõtetes kirjeldatud vastumeetmed ei ole piiratud ja meil on õigus võtta tarvitusele teisi meetmeid vastavalt oma mõistlikule äranägemisele.

Lubatava kasutuse põhimõtete muudatused

Meil on õigus käesolevaid lubatava kasutuse põhimõtteid mistahes ajal läbi vaadata ja käesolevale leheküljele muudatusi teha. Külastage seda lehekülge regulaarselt ja pöörake tähelepanu kõigile selle muudatustele, sest see teave on teile juriidiliselt siduv. Mõned nende käesolevate lubatava kasutuse põhimõtete sätted võivad olla ka asendatud mujal meie koduleheküljel avaldatud sätetele või teatistega.

 

Me kasutame küpsiseid selleks, et meie veebilehe külastamine oleks võimalikult meeldiv. Veebilehe kasutamist jätkates, kaasa arvatud maandumislehele jäämisega, nõustute küpsiste kasutamisega.