Siseuste paigaldusjuhendid

 Enne ukse paigaldamist lugege läbi paigaldusjuhend.

Otseteed:

 

NB!
Siseuks on mõeldud kasutamiseks köetavates ruumides. Uks ei sobi kasutamiseks välisuksena ja vaheuksena siseruumides, millede temperatuuride erinevus on üle 5 (viie) kraadi.

 • Enne paigaldamist tuleb viimistlusvalmis männiuks ja leng kindlast viimistleda (värvida, õlitada, peitsida +lakkida, lakkida jne.).
 • Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine, üle värvimine (värvimise puhul on  välja arvatud viimistlusvalmis männiuks). Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
 • Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning veenduge, et seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaeava. Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik.

 Viimistlusjuhend viimistlusvalmis männiustele ja lengidele:

 • Vajadusel pahteldage või parandage kergemad puidu defektid puidupahtli või vahaga.
 • Lihvige ja puhastage toode mustusest ja tolmust.
 • Eemaldage tootelt lukk ja hinged.
 • Viimistluseks valmis toode peab olema kuiv ja tolmuvaba
 • Kandke tootele kruntained.
 • Viimistlege toode lõplikult viimistlusainega.
 • NB! Kruntimisel ja viimistlemisel jälgige kindlasti krunt- ja viimistlusaine tootjapoolseid kasutus- , hooldus-  ja garantiijuhiseid.
 • Paigaldage lukk ja hinged kohtadele tagasi.

 Ladustamine


Ladustage siseuksed hästi ventileeritavas siseruumis horisontaalses asendis tasasel aluspinnal kaitstuna löökide ja otsese päikesekiirguse eest! Niiskus ja hoidmine kas ebatasasel aluspinnal või kaldu seina najal võivad põhjustada ukselehe kaardumise. Ladustage uksed originaalpakendis! Ehituse käigus kuni viimistlustööde lõpetamiseni kaitske ust kilega ning jälgige, et teibi kleepuv pind ei puutuks kokku ukse pinnaga! Tugeva liimiga teibi eealdamisel võib eemalduda ka värv. Kasutage ainult spetsiaalseid tooteid (maalriteibid)!

Pick_PAL PICK_no_sun Pick_no_moisture PICK_no_on_corner

 >> Algusesse

 PICK_rebated

  Mantelservaga siseukse lengi paigaldamine

Siseukse leng tarnitakse osadena. Määrake ukse käelisus ning avanemissuund enne lengi kokku monteerimist!

Vajalikud töövahendid: haamer, saag, kruvikeeraja, lood, nurgik, trell, mõõdulint, paigalduskruvid, (nt 5 x 80) , pliiats, kiilud, montaaživaht. 

Kinnitage lengi ülapuu
Kinnitage lengi ülapuu lengi vertikaalide külge mõlemas ühenduskohas 2 kruviga lengi horisontaali poolelt ja 1 kruviga lengi vertikaali poolelt (kasutage vähemalt 60 mm mõõdus kruvisid). 
INT_inst_instr_joint_frame_1

Tõstke leng seinaavasse
Tõstke kokku monteeritud leng seinaavasse, pidage silmas ukse soovitud avanemissuunda! Kasutades loodi reguleerige leng loodi nii vertikaalselt kui horisontaalselt!

INT_inst_instr_spirit_2
JELD-WEN siseuksed on paigaldamiseks viimistletud põrandale (st lengi otsad asetatakse otse põrandale).
Lävepaku võib lisada hiljem juba paigaldatud lengile, kuid parima tulemuse saavutamiseks soovitame lävepakk monteerida kokku lengiga (kasutades 2 kruvi ühenduskoha kohta). Nii saate veenduda, et lävepaku ja lengi vahele ei jää lõtku ning ka paigaldustööd on mugavam teostada.
INT_Inst_instr_wedges_4

Kontrollige diagonaalide võrdsust ja läbikäiguava laiust
Kontrollige nurgiku abil, et nurgad oleksid täisnurgad, ja mõõdulindi abil, et diagonaalid oleksid võrdsed! Kontrollige, et läbikäiguava oleks sama laiusega kogu lengi  kõrguse ulatuses!

INT_inst_instr_diagonals_3

 

Kinnitage lengi hingede poolne külg ja tõstke uks hingedele
Lengi kinnitamiseks vajate 8 kruvi, kiile ja montaaživahtu.  Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külg. Kinnitustarvikute sobivust erinevate seinamaterjalidele tuleb täpsustada kinnitustarvikute tootjaga.

http://catalog.ee.toolstore.com/#/?search=lengikruvi&category=V73-2-8--0

Kinnitage lengi lukupoolne külg
Kontrollige, et lõtkud ukse ja lengi vahel oleksid ühesugused! Kinnitage lengi lukupoolne külg kruvidega.

Katke montaažiavad kaasas olevate plastkorkidega!

 >> Algusesse

 Ukselehe vahetamine


Soovi korral võite vahetada ainult ukse. Kui teil on juba sama standardiga uksekomplekt ja soovite jätta vana lengi ning vahetada ainult ukse, siis

 1. Eemaldage hinge kinnituskruvid
 2. Tõstke uks hingedelt maha
 3. Tõstke uus uks hingedele
 4. Kinnitage hinge kinnituskruvid

>> Algusesse

  Käelisuse muutmine

Sümmeetrilised manteluksed on universaalse käelisusega ehk sama ust saate kasutada nii vasaku kui parema käe uksena. Ukse käelisus määratakse lengi monteerimisega. Kõikide mantelservaga siseuste lukk on standardis monteeritud parema käe lukuna. Kui soovite muuta sümmeetriliste manteluste luku käelisust, siis:

INT_DR_rebated_change_hand_1 INT_DR_rebated_change_hand_2 INT_DR_rebated_change_hand_3 INT_DR_rebated_change_hand_4
1. Eemaldage lukk lukusüvisest. 2. Pöörake lukku 180⁰ 3. Kinitage lukk süvisesse. 4. Tõmmake tuuleriiv välja ja pöörake seda 180⁰.

 

 Käepide

Siseustel on 2014 lukk. Käepide ja tualeti pöördsulgur ei kuulu komplekti, tellige need eraldi! Kui soovite kasutada võtmeroseti asemel pimekilpi, ostke see lukutarvikute kauplusest!

INT_DR_install_handle

  

         >>Algusesse

 Mantelservaga siseuste kõrguse reguleerimine


Mantelservaga siseuksi saab reguleerida üles/alla  +/- 3 mm. Kasutage kruvikeerajat maksimaalse laiusega 7 mm.

Ukse kõrguse langetamine

 1. Keerake alumist kruvi (2) alla kuni uks on soovitud kõrgusel!
 2. Jälgige, et mõlemad hinged kannavad!
 3. Pingutage ülemist kruvi (1)!

 

 

 

Ukse kõrguse tõstmine

 1. Keerake ülemist pingutuskruvi (1) lahti (mõlemal hingel)
 2. Pingutage alumise hinge alumist kruvi (2), kuni uks on soovitud kõrgusel! Kiristä myös toisen saranan alaruuvi (2) niin, että sekin kantaa.
 3. Pingutage ka ülemise hinge alumist kruvi nii, et uks kannaks mõlema hingega!
 4. Pingutage mõlema hinge ülemist kruvi (1)!
INT_inst_instr_rebated_hinge_regulation

 

          >>Algusesse

PICK_unrebated

Sirge servaga siseukse paigaldusjuhend

Enne paigalduse alustamist kontrolli toote kvaliteeti ja kompleksust:

 1. Ukseleht
 2. Ukselengi komplekt
 3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
 4. Lävepakk (vajadusel)
 5. Katteliist (sirgeservaga kahepoolsed ja laiendiga uksedl)
 6. Plast korgid montaažiavadesse (va. sirge servaga männiuksed)

Kinnitusriivide plasttüüblid (2tk) (sirge servaga laiendiga- ja paarisuksed)

Monteerige  lengi detailid omavahel kruvidega kokku! Valige sobiv käelisus ja ukse avanemise suund! INT_inst_instr_unrebated_1_joint_frame
Meie siseuksed on paigaldamiseks viimistletud põrandale (st lengi otsad asetatakse otse põrandale). Lengi saab paigaldada kas ilma lävepakuta või koos lävepakuga. Valige sobiv lävepakk - kas valtsiga (standard) või sile (tuulutusega). INT_inst_instr_unrebated_2_add_threshold_ABC
Lävepaku võib lisada hiljem juba paigaldatud lengile, kuid parima tulemuse saavutamiseks soovitame lävepakk monteerida kokku lengiga (kasutades 2 kruvi ühenduskoha kohta). Nii saate veenduda, et lävepaku ja lengi vahele ei jää lõtku ning ka paigaldustöid on mugavam teostada. INT_inst_instr_unrebated_3_fix_threshold
Kinnitage leng kiiludega ukseavasse kinnituskohtadest kõrgemal, nii et hingede poolne külg oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage pikka (nt.2m) vesiloodi! INT_Inst_instr_unrebated_4_ spirit_frame_vert
Kontrollige lühikese loodiga lävepakku, et lävi oleks loodis. INT_inst_instr_unrebated_5_spirit_hor
Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külg. Kinnitustarvikute sobivust erinevate seinamaterjalidele tuleb täpsustada kinnitustarvikute tootjaga. Sõltuvalt kinnituskruvi tüübist kasutage vajadusel kiile. Kui kasutate lengi kinnitamiseks lengikruvisid, kasutage ukse ja lengi vahele jääva lõtku reguleerimiseks kiile! Kiilud asetage alati kahelt poolt, ei leng püsiks loodis. INT_inst_instr_unrebated_6_fis_hinge_side_screws
Kui kasutate lengi kinnitamiseks lengi kinnituskruvi koos pingutajaga, kasutage ukse ja lengi vahele jääva lõtku reguleerimiseks kiile! Kiilud asetage alati kahelt poolt, ei leng püsiks loodis. INT_inst_instr_unrebated_7_fix_frame_hinges_side_door_screws
Kui kasutate lengi kinnitamiseks lengihülssi, siis ei ole vaja kiile kasutada. INT_Inst_instr_unrebated_8_fix_frame_hinges_side_anchor-screws
Asetage uks hingedele ja kontrollige, et lengi vastusepool oleks loodis. INT_inst_instr_unrebated_9_snap_in
Kõikide siseuste lukud on paigaldatud selliselt, et uks on parema käe uks. Vahetades ukse käelisust peate vahetama luku käelisust. INT_inst_instr_unrebated_10_handness
Lukukorpuse käelisuse muutmiseks tõmmake tangide abil luku tuuleriivi väljapoole ja pöörake seda 180 kraadi INT_inst_instr_unrebated_11_change_lock_hand
Mõõtke, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed ! Kontrollige, et ukse ja lengide vahelised lõtkud oleksid ühtlased, lengide ja ukse servad peavad olema paralleelsed! Vajadusel korrigeerige lengide asendit ning paigaldage lisakiilud! INT_inst_instr_unrebated_12_check_spirit_final
Kontrollige, et ukse ülemise ja alumise serva ning lengi horisontaali ja lävepaku vahelised lõtkud oleksid võrdsed ega ületaks 3 mm. Vajadusel tõstke või langetage ukse kõrgust lengi suhtes reguleerides hingi. INT_inst_instr_unrebated_13_regul_door_up&down
Eemaldage toetuseks olnud kiilud lengi ülemistest nurkadest! Tihendage ukselengi ja seina vahe isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht). Montaaživahu paigaldamiseks toestage lengid, et ei toimuks lengide deformeerumist vahu paisumise tulemusel. Montaaživahu kasutamisel jälgige tootjapoolseid juhiseid. INT_inst_instr_unrebated_14_remove_support_wedges
Ukse paremaks sulgumiseks reguleerige luku vasturauda! INT_inst_instr_unrebated_15_regul_strickingplate

Sirge servaga paarisuste või laiendiga uste passivse ukselehe kinnitusriivide plasttüüblite avade puurimiseks lengi horisontaali ja lävepaku külge kasutage 20mm puidupuuri. Paigaldage tüüblid.

Paigaldage sirge servaga paarisuste või laiendiga uste puhul Teile sobivale ukselehele kahe ukse vahet varjav katteliist.

>> Algusesse

   Siseuste hooldusjuhend

Siseuste viimistlus (lakk või värv) on kulumiskindel ja mustust hülgav. Uste ja lengide pinnad taluvad hästi koduses majapidamises kasutusel olevaid aineid nagu vesi, karastusjook, kohv, õli, rasv jne. Siiski püüdke vältida pikemat kokkupuudet erinevate ainetega ning puhastage uks võimalikult kiiresti!

Puhastamine
Puhastage pinnad võimalikult kiiresti peale määrdumist. Tavaliselt piisab puhastamisest leiges veest lahustatud nõudepesuvahendiga immutatud niiskest lapiga. Peale puhastamist kuivatage ukse või lengi pind. Hoidke kokkupuuteaeg kemikaalidega võimalikult lühike!

Plekkide eemaldamine
Eemaldage vees lahustumatud plekid ettevaatlikult lakibensiini või alkoholiga. Loputage puhastatud pind võimalikult kiiresti ja kuivatage.

Ärge kasutage:

 • Tugevat lahustit (atsetoon)
 • Abrassiivseid vahendeid
 • Ammoniaaki sisaldavaid vahendeid
 • Tugevalt leeliselisi või happelisi vahendeid

Juhime tähelepanu, et pinna ebaühtlase mehaanilise kulumise tulemusena võib tekkida ebaühtlane läige.

Hingede, luku ja tihendi hooldamine
Kontrollige vähemalt korra aastas hingede korrasolekut, vajadusel pingutage kinnituskruvisid. Õlitage lukku vähemalt kord aastas. Tihendid ei nõua erihoolt, puhastage tihendid koos uksega. Kui tihend on purunenud, asendage uue tihendiga.

>> Algusesse


 

 

 


See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada võimalikult meeldiv külastus. Kui nõustute nende kasutamisega, siis lihtsalt klõpsake jätkamiseks siia. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, lugege siit küpsiste kasutamise põhimõtete ning küpsiste blokeerimise ja keelamise kohta. Küpsiste keelamise korral võib juhtuda, et veebisait ei tööta õigesti ja mõnele alale puudub juurdepääs.