JELD-WEN EESTI AS TOODETE MÜÜGI JA TARNE ÜLDTINGIMUSED (alates 02.03.2015)

JELD-WEN EESTI AS TOODETE müügi ja tarne üldtingimused (02.03.2015)

Käesolevad müügi ja tarne üldtingimused (Tingimused) kohalduvad mistahes ja kõikide JELD-WEN Eesti AS-i (JW) toodete (Toode või Tooted) müügi puhul mistahes ettevõtjale, nagu defineeritud Eesti võlaõigusseaduse § 1 lg-s 6 (Ostja).

 1. PAKKUMUS, TELLIMUS JA NÕUSTUMUS

1.1.                Ostja poolt JW-le esitatud mistahes Toote või Toodete tellimuse (Tellimus), olenemata kas see on tehtud suulises või kirjalikus vormis, aktsepteerimise valikuõigus kuulub täielikult JW-le ning toimub JW standardse tellimuse kinnitusega (Tellimuse Kinnitus), mis saadetakse Ostjale e-posti teel. Tellimuse Kinnitus moodustab eraldiseisva õiguslikult siduva lepingu JW ja Ostja vahel (Leping), välja arvatud juhul, kui Ostja esitab 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Tellimuse Kinnituse kättesaamisest JW-le e-posti teel mistahes vastuväite. Juhul kui Tellimuse Kinnitus ei sisalda kõiki Tooteid, mida sisaldas Tellimus (ja/või sisaldab Tooteid, mille andmed ja/või omadused erinevad nendest, mis olid toodud Tellimuses), loetakse eelnimetatud Leping sõlmituks ainult Tellimuse Kinnituses toodud Toodete suhtes (ja selliste andmete ja/või omadustega, nagu toodud Tellimuse Kinnituses).

1.2.                JW poolt esitatud Toote või Toodete mistahes pakkumus kehtib 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates pakkumuse kättesaamisest Ostja poolt, välja arvatud juhul, kui pakkumuses (Pakkumus) on sätestatud teisiti. Juhul kui Ostja annab Pakkumusele eespool osutatud 30 (kolmekümne) kalendripäevase ajavahemiku jooksul e-posti teel nõustumuse, siis on Pakkumus eraldiseisvaks õiguslikult siduvaks lepinguks JW ja Ostja vahel (samuti Leping).

1.3.                JW ja vastava Ostja vahel sõlmitud vastava aastase müügilepingu tingimused ning ka käesolevad Tingimused kohalduvad mistahes Toodete müügi suhtes JW-lt Ostjale.

1.4.                JW väljastab Ostjale e-posti teel arve Ostja poolt Lepingus näidatud e-posti aadressil.

 1. SPETSIFIKATSIOON

2.1.                JW tagab, et kõik Tooted on hea kvaliteediga ja vastavad Toodete kehtivale asjakohasele kirjeldusele, mis on esitatud JW poolt aeg-ajalt avaldatavas JW infolehes, mille koopiad JW nõudmisel kättesaadavaks teeb. Ükski muu spetsifikatsioon, kirjeldav materjal, kirjalik ega suuline kinnitus, kirjavahetus või väide, reklaami- või müügimaterjal ei ole Lepingu osa ega moodusta selle lisa ning ei ole JW suhtes siduv.

2.2.                Ostja ainukohustus on enne mistahes Tellimuse esitamist, mistahes Pakkumusele nõustumuse andmist või mistahes Lepingu sõlmimist tutvuda Toote standardspetsifikatsioonidega.

 1. TOODETE tarne

3.1.                Võttes arvesse käesolevate Tingimuste sätteid, tarnib JW Toote Ostjale Lepingus näidatud ajal ja kohas (Tarne Sihtkoht).

3.2.                Pooled kohaldavad Incoterms 2010 tarnetingimusi, sealhulgas kindlustuse ja riisiko ülemineku suhtes. Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse ulatuses, milles poolte vahel kokkulepitud mistahes Incoterms 2010 spetsiifiline tarnetingimus ei sätesta teisiti; vastuolu korral kohaldub poolte vahel kokkulepitud mistahes Incoterms 2010 spetsiifiline tarnetingimus. Kui pooled ei ole spetsiifilist tarnetingimust kokku leppinud ja/või seda ei ole sätestatud Lepingus, tarnitakse Toode EXW JW registreeritud asukohas.

3.3.                Toote üleandmisel tagab Ostja Toote mahalaadimise JW transpordivahenditelt ja/või laadimise Ostja transpordivahenditele. Tarne ei hõlma Toote paigaldamist JW poolt ja Ostja on selle eest ainuisikuliselt vastutav.

3.4.                Mistahes JW poolt nimetatud tarneperiood (Tarneaeg) ja/või kuupäev, millal Toode on Tarne Sihtkohas Ostjale üleandmiseks valmis (Valmisoleku Kuupäev), on antud heas usus, kuid on kõigest hinnanguline. JW üritab Ostjat nii vara kui võimalik teavitada, kui Toodet ei ole võimalik Tarneaja jooksul tarnida. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, algab Tarneaeg päeval, mil on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a)                 sõlmitakse Leping;

(b)                 saadakse tagatis või laekub ettemaks, juhul kui pooled on kokku leppinud, et Ostja annab JW-le tagatise või tasub ettemaksu, ning

(c)                 JW saab kätte kogu tarneks vajaliku teabe.

3.5.                Kui kohalduv tarnetingimus on EXW, siis kohalduvad järgmised tingimused:

(a)                 Kui Tellimuse Kinnituses või Pakkumuses pole teisiti täpsustatud, on Ostja kohustatud Tootele järele tulema ja selle valdusesse võtma 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast Valmisoleku Kuupäeva. Kuupäev, millal Toode antakse Ostjale üle (Tarnekuupäev), on kuupäev, millal Ostja Tootele järele tuleb ja selle Tarne Sihtkohas valdusesse võtab või eelnimetatuga viivitusse satub;

(b)                 Ostja mõistab, et viivitused Tootele järeletulemisel ja selle valdusesse võtmisel võivad JW-le ladustamistasude või sarnaste tasude näol lisakulusid tekitada ja Ostja kohustub sellise viivituse korral JW-le hüvitama mistahes sellised kulud vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 6.

3.6.                Ostja tagab:

(a)                 JW-le piiramatu ja viivitamatu juurdepääsu Tarne Sihtkohale ning

(b)                 selle, et Tarne Sihtkohas Toodet vastuvõtvad isikud on nõuetekohaselt volitatud Toodet Ostja nimel vastu võtma. JW ei ole kohustatud Toodet vastuvõtvate isikute volitusi kontrollima.

3.7.                Ostja tagab, et üleandmisel võetakse Toode vastu ja saatedokumendid allkirjastatakse Ostja poolt viivitamata. Ostja hüvitab JW-le kõik Toote vastuvõtmata jätmisest või Toote vastuvõtmise ja saatedokumentide allkirjastamisega viivitamisest põhjustatud kulud.

3.8.                Toote üleandmisel kohustub Ostja koheselt ja alati üle vaatama ja kontrollima, kas Toode (sealhulgas, kuid mitte ainult, selle kvaliteet, liik, kirjeldus, kogus, pakend ja Tootega seonduv dokumentatsioon) vastab Tellimuse Kinnitusele või Pakkumusele ja Lepingu tingimustele. Lisaks eelnimetatule lepivad pooled kokku, et Toote ostmisel, mis on toodetud vastavalt Ostja spetsifikatsioonidele (st custom made), kohustub Ostja alati enne Toote kasutamist võimaliku kahju vältimiseks ning vähendamiseks veenduma Toote sobivuses ja selle vastavuses Lepingu tingimustele, Tellimuse Kinnitusele või Pakkumusele ning Ostja poolt silmas peetud kasutuseesmärgile.

 1. HIND JA MAKSETINGIMUSED

4.1.                Kui Pakkumuses, Tellimuse Kinnituses või Lepingus ei ole sätestatud teisiti, vastab Toote hind (Hind) JW hinnakirjale (Tootekataloog). JW võib Tootekataloogi aeg-ajalt ühepoolselt muuta (teatades Ostjale 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette). Vastavale müügile kohaldatakse Tootekataloogi, mis on Pakkumuse või Tellimuse kuupäeval kättesaadav JW veebilehel www.jeld-wen.ee, kui pooled pole teisiti kokku leppinud.   Tootekataloogis mainimata hinnad määrab JW kirjalikult. Kõik Hinnad on esitatud käibemaksuta ja mistahes teiste maksudeta, makseteta või teiste tasudeta, mis kuuluvad tasumisele seoses Toote müügi ja ostmisega või selle tarnimisega Ostjale.

4.2.                Kui JW poolt kuuluvad tasumisele seoses Toote müügi ja ostmisega või selle tarnimisega Ostjale mistahes maksud, maksed või muud tasud, siis lisatakse sellised maksud, maksed või muud tasud Hinnale ja need kuuluvad Ostja poolt maksmisele. Ostja on kohustatud maksma mistahes maksud, maksed või muud tasud, mis kuuluvad Ostja poolt maksmisele seoses Toote müügi või ostmisega või selle tarnimisega Ostjale.

4.3.                Hind sisaldab Toote tarnimist Tarne Sihtkohta vaid juhul, kui JW on seda Tellimuse Kinnituses või Pakkumuses sõnaselgelt väljendanud. Muudel juhtudel määrab JW tarne hinna eraldi ja see kuulub Ostja poolt tasumisele lisaks Hinnale.

4.4.                Enne Ostjale Tellimuse Kinnituse saatmist on JW-l õigus, ilma Ostjale ette teatamata, ühepoolselt Hinda muuta juhul, kui muutuvad:

(a)                 transpordikulud;

(b)                 Toote tooraine hind;

(c)                 valuuta vahetuskurss;

(d)                 kohalduv käibemaksumäär;

(e)                 mistahes muud Toote tootmise, transpordi, ekspordi ja/või impordiga seotud kulud.

4.5.                Kui Tellimuses toodud Hind erineb Tellimuse Kinnituses toodud Hinnast, loetakse, et Leping on sõlmitud Tellimuse Kinnituses sätestatud tingimustel (sh hinnaga), välja arvatud juhul, kui Ostja esitab 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Tellimuse Kinnituse kättesaamisest JW-le e-posti teel mistahes vastuväite.

4.6.                JW võib teha Ostjale allahindlust ja anda müügiboonuseid. Allahindluse ja boonuste määrad ja nende muud tingimused lepitakse kokku kirjalikult ja need võib vormistada Lepingu lisana.

4.7.                Ostja tasub Hinna JW poolt esitatud arve(te)l näidatud summas.

4.8.                Hind tasutakse tähtaegselt vastavalt arvel näidatule ja kooskõlas Lepinguga. Hind loetakse tasutuks, kui makse on laekunud JW pangakontole vastavalt arvel näidatule.

4.9.                JW-l on õigus jätta Toode Ostjale tarnimata, kui Ostja ei tasu JW-le tähtaegselt mistahes summat (vastavalt arvel märgitule), muuhulgas juhul, kui Ostjale kohaldub krediidilimiit.

4.10.             Kui Ostja on mistahes Toote eest tasumisega viivituses (st Ostja pole järginud arvel märgitud maksetähtpäeva), on JW-l õigus loovutada nõue Ostja vastu seoses sellise Tootega kolmandale isikule (sh inkassole).

4.11.             Kui Ostja ei tasu mistahes summat tähtaegselt (vastavalt arvel märgitule), on JW-l õigus nõuda viivist vastavalt arvel sätestatule.

4.12.             Kui Ostja on Toote eest tasumisega viivituses (st Ostja pole järginud arvel märgitud maksetähtpäeva), on JW-l õigus kõikide Toodete kõik maksetähtpäevad koheselt saabunuks lugeda ja nõuda, et Ostja tasuks kõikide temale tarnitud Toodete eest (samuti kõikide Toodete eest, mis on tarnitud krediidilimiidi alusel), sõltumata sellest, et arvetel on märgitud hilisemad maksetähtpäevad.

4.13.             JW võib Ostjalt nõuda ettemaksu. Kui Tellimuse Kinnituses on ettemaksu nõue sätestatud, siis ei tarni JW Ostjale Toodet enne, kui Ostja poolt tehtud ettemaksu summa on laekunud JW pangaarvele.

4.14.             JW võib Ostjalt nõuda usaldusväärse esmaklassilise panga poolt esimese nõudmise garantii väljastamist JW-le sobivatel tingimustel.

4.15.             JW arved tasutakse täielikult ja ilma mahaarvamiste, kinnipidamiste ja tasaarveldusteta.

4.16.             JW võib otsustada kohaldada Ostjale krediidilimiiti ja määrata selle suuruse. JW võib igal ajal ühepoolselt krediidilimiidi tingimusi muuta (sealhulgas, kuid mitte ainult, selle suurust), teavitades Ostjat vastavalt kirjalikult 60 kalendripäeva ette või lühema etteteatamise tähtajaga või ilma eelneva teateta, kui teenusepakkuja, kes pakub krediiditeenust, muudab krediiditingimusi lühikese etteteatamisega või ilma teateta.

4.17.             Kui Tellimus ületab krediidilimiiti, on JW-l  õigus keelduda Ostjale Toodet tarnimast kuni hetkeni, mil Ostja on tasunud talle eelnevalt müüdud Toodete eest. JW-l pole kohustust anda Ostjale täiendavat krediiti, hinnaalandusi või boonuseid, kui Ostja teeb maksed enne vastava(te)l arve(te)l sätestatud tähtpäeva.

4.18.             Juhul kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust, on JW-l õigus, lisaks muudele õiguskaitsevahenditele, mis on talle Lepingu ja/või seaduse alusel kättesaadavad, nõuda, et Ostja hüvitaks kõik kulud ja kulutused, mis on seotud võla sissenõudmisega (nt inkassofirmade tasud jne). 

 1. OMANDIÕIGUS, OMANDIRESERVATSIOON

5.1.                JW säilitab Toote omandiõiguse kuni mistahes Lepingu kohaselt tasumisele kuuluva Hinna, sealhulgas Tootega seotud viivise ning tarne- ja käitluskulude, nõuetekohase tasumiseni (omandireservatsioon), sealhulgas juhul, kui Ostja suhtes kohaldatakse krediidilimiiti. Kui maksmise tähtpäev on saabunud, on JW-l õigus nõuda Hinna tasumist, olenemata sellest, et Toote omandiõigus ei ole veel üle läinud.

5.2.                Kui Ostja suhtes algatatakse likvideerimis- või pankrotimenetlus, kohustub Ostja tagastama JW-le Tooted, mille eest Ostja pole tasunud ja mille omandiõigus pole Ostjale üle läinud.

 1. LADUSTAMINE

6.1.                Kui JW ei saa temast sõltumatutel põhjustel (sealhulgas, kuid mitte ainult, seetõttu, et Ostja ei ole edastanud asjakohaseid tarnimisjuhiseid, Ostja ei osuta abi ega tasu makseid tähtaegselt) Toodet tarnida 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast Valmisoleku Kuupäeva või kui Ostja on viivituses Tootele järeletulemise ja selle valdusesse võtmisega vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatule, on JW-l õigus korraldada Toote ladustamine Ostja nimel ja arvel, kusjuures Toote tarne loetakse toimunuks ja kõik Tootega seotud riskid loetakse üle läinuks Ostjale alates hetkest, mil JW Toote ladustas. Ostja hüvitab JW-le ladustamisega seotud mistahes lisandunud transpordi- või kindlustus- ja mistahes muud kulud.

6.2.                JW võib müüa Toote mistahes kolmandale isikule, kui Ostja ei võta Toote tarnet vastu ja/või ei tasu ladustamiskulusid 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arvates JW teatest käeolevate Tingimuste punkti 6.1 kohaldamise kohta.

 1. KLIENtide pretensioonide LAHENDAMINE

7.1.                Kui Ostja saab Toote ostnud klientidelt (Kliendid) pretensioone, võtab Ostja tarvitusele asjakohased meetmed sellistele pretensioonidele vastamiseks, seadmata seejuures halba valgusse JW-d, JW-le kuuluvaid mistahes tooteid, kaubamärke või tootemarke ning kooskõlas JW mistahes suuniste või juhistega ja vastavalt asjaomastele seadustele. JW-le teatatakse kõigist pretensioonidest ning Ostja konsulteerib JW-ga nende lahendamise asjus.

 1. KONFIDENTSIAALSUS, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

8.1.                Ostja ei avalda ühelegi kolmandale isikule JW ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet, mille Ostja on saanud enda valdusesse, välja arvatud juhul, kui Ostja on saanud JW-lt eelneva kirjaliku loa või kui ärisaladus või muu konfidentsiaalne teave on saanud avalikult teatavaks mitte Ostja süül.

8.2.                Ostja kohustub tagama, et tema töötajad ja mistahes muud tema poolt volitatud isikud tagavad Ostjaga võrdse konfidentsiaalsustaseme ja järgivad samu konfidentsiaalsusnõudeid, mis Ostja. Ostja tasub JW-le kõik kahjud, mis tulenevad konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisest selliste töötajate ja/või kolmandate isikute poolt ning kaitseb JW-d sellise kahju tekitamise eest.

8.3.                Lepinguga ei

(a)                 anta Ostjale üle mistahes Tootega seotud intellektuaalomandi õigusi (JW jääb mistahes ja kõigi  talle kuuluvate intellektuaalomandi õiguste, mis on Tootega seotud, ainuomanikuks) ega

(b)                 anta Ostjale mistahes õigusi taotleda omandit mistahes sellistele intellektuaalomandi õigustele, olenemata sellest, kas need on seotud kaubamärgi, märgise, tehniliste teadmiste, leiutise, oskusteabe või salastatud materjaliga ega

(c)                 anta Ostjale mistahes litsentsi JW-le kuuluvate mistahes intellektuaalomandi õiguste suhtes, kui selgesõnaliselt pole teisiti kokku lepitud.

8.4.                Ostja teavitab JW-d viivitamata, kui Ostja saab teada, et mistahes isik, äriühing või muu üksus:

(a)                 võib rikkuda või rikub JW Toodetega seotud mistahes intellektuaalomandi õigusi;

(b)                 kasutab ebaseaduslikult sellise intellektuaalomandi õiguse imitatsiooni, näiteks teksti, sümbolit või nime, mida hääldatakse sarnaselt või mis oma välimuselt või tähenduselt sarnaneb JW kaubamärkide, tootenimetuste, teenindusmärkide ja logodega (koos Kaubamärgid), mida kasutatakse seoses Toodetega.

8.5.                Ostja teeb koostööd JW-ga ja osutab JW-le viimase nõudmisel mõistlikku abi, kui JW otsustab sellise intellektuaalomandi õiguse, sealhulgas Kaubamärkide, rikkumise või seadusevastase kasutamisega seoses meetmeid rakendada.

8.6.                Kui JW annab Ostjale õiguse kasutada Kaubamärke müügiedendamisel, turunduses, Toodete edasimüügil ja müügil, tagab Ostja, et mistahes sellist Kaubamärki kasutatakse Toodete turundamisel, levitamisel ja müügil ainult JW kasuks ning vastavalt JW juhistele ja ranges kooskõlas kõigi kehtivate seaduste ja määrustega. Ostja ei kasuta Kaubamärke viisil, mis kahjustab või võib kahjustada JW või Kaubamärkide reputatsiooni või mainet.

8.7.                Kui JW annab Ostjale turundusmaterjale, sealhulgas Toodete stende, siis jäävad kõnealused materjalid JW omandisse. Selliste materjalide kasutamine peab toimuma vastavalt JW juhistele. Ostja kohustub mistahes sellised materjalid koheselt JW-le viimase vastaval nõudmisel tagastama seisukorras, millises need olid Ostjale üleandmise hetkel, välja arvatud harilik kulumine.

 1. Puudustega tooted, Garantii ja seotud õiguskaitsevahendid

9.1.                Tootel on puudus (Puudus), kui Toode tervikuna ei sobi sihtotstarbeliseks kasutamiseks või ei vasta JW kvaliteedistandarditele (millisel juhul loetakse, et Toode on „puudustega“). Vaidluse korral, kas Toode on puudustega, kasutatakse võrdlusalusena JW kvaliteedistandardeid.

9.2.                Ostja kasutab Toodet ainult Toote standardspetsifikatsioonides osutatud või viidatud otstarvetel. JW ei vastuta Ostjale või mistahes kolmandale isikule tekitatud kahju eest ja/või Ostja või mistahes kolmanda isiku nõuete eest, mis tulenevad Toote lubamatust, ebasobivast või ebaseaduslikust kasutamisest.

9.3.                Ostja järgib Tootega seotud ladustamise, kokkupanemise ja/või paigaldamise või mistahes muid juhiseid ja nõudeid. JW ei vastuta Puuduste eest, mis on omistatavad Toote ladustamisele, kokkupanemisele ja/või paigaldamisele või ladustamise, kokkupanemise ja/või paigaldamise või mistahes muude juhiste ja nõuete mittejärgimisele.

9.4.                Ostja järgib Tootega seotud hooldusnõudeid. JW ei vastuta puuduste eest, mis on omistatavad selliste hooldusnõuete mittejärgimisele.

9.5.                Kui Toode on toodetud vastavalt Ostja poolt koostatud disainilahendustele, Ostja spetsiifilistele disaininõuetele või Ostja poolt instrueeritud muudatustele mistahes olemasolevasse disainilahendusse, siis ei ole JW kohustatud kontrollima selliseid disainilahendusi, nõudeid ega juhiseid, et teha kindlaks nende sobivus, ning JW ei vastuta mistahes Puuduste eest, mis on omistatavad sellisele disainilahendusele, nõudele või juhisele.

9.6.                JW vastutab Toote mistahes Puuduse eest, mis avastatakse ja millest JW-d teavitatakse 2 (kahe) aastase perioodi jooksul alates Tarnekuupäevast (Garantiiperiood) (kui JW pole vastava Toote suhtes teistsugust Garantiiperioodi täpsustanud). JW ei vastuta Puuduste eest, mis avastatakse või millest JW-d teavitatakse pärast Garantiiperioodi lõppu. JW ei vastuta Toote mistahes tunnusjoone (sh visuaalne või füüsiline) või omaduse eest, mis ei ole Puudus. Garantiiperiood lõpeb, kui Toodet muudetakse või kohandatakse JW eelneva kirjaliku loata.

9.7.                Kui Toote Puudus avastatakse ja sellest teavitatakse JW-d Garantiiperioodi jooksul, asendab JW puudustega Toote ja tarnib Ostjale uue Toote (Asendustoode). JW tarnib asendustoote Tarne Sihtkohta tingimustel, mis kohaldusid Toote esialgsele tarnele. Ostja on kohustatud tagastama JW-le kõik puudustega Tooted. Ostja kannab kulud ja vastutab mistahes tööde eest, mis on vajalikud puudustega Toote eemaldamiseks ja Asendustootega asendamiseks. JW konsulteerib Ostjaga enne mistahes Asendustoote tarnimist. Kui Asendustoode pole tarnimiseks saadaval või selline tarne on seotud ebamõistlike kuludega või töid, mis on vajalikud puudustega Toote eemaldamiseks ja Asendustootega asendamiseks, ei ole mõistlikult võimalik läbi viia või need on seotud ebamõistlike kuludega, siis võib JW omal äranägemisel otsustada Toote asendamise asemel selle parandada. Puudustega Toote parandamine või asendamine ei pikenda Garantiiperioodi.

9.8.                JW vastutus puudustega Toote eest on piiratud  käesolevate Tingimuste punktis 9.7 sätestatud vastutusega ja Ostja ainuke õiguskaitsevahend puudustega Toote korral on Asendustoote tarnimise nõue vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 9.7. Mistahes muud nõuded ja/või õiguskaitsevahendid (kas Lepingu või seaduse alusel, sealhulgas, kahtluste välistamiseks, mistahes nõuded kahju õigusvastasest tekitamisest või lepinguvälisest vastutusest) on käesolevaga sõnaselgelt välistatud.

9.9.                Ostjal on kohustus kontrollida tarnitud Toote kvaliteeti enne Toote müümist kolmandale isikule. Kui avastatakse mistahes puudustega Toode, siis teavitab Ostja JW-d viivitamatult kirjalikult vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 9.10.

9.10.             Müüja loobub mistahes õigustest esitada mistahes nõudeid seoses Toote koguse, pakendi või dokumentatsiooniga, kui JW-d pole nendest 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tarnet teavitatud. Ostja teavitab JW-d kirjalikult mistahes Puudusest (mis ei ole seotud Toote koguse, pakendi ega dokumentidega) viivituseta, kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Puuduse avastamisest või sellest, kui Ostjat teavitati Puudusest. Ostja lubab JW-l või JW poolt määratud kolmandal isikul puudustega Toodet kontrollida Ostja asukohas või mistahes muus asukohas, kus vastav Toode asub. Toote mistahes Puudustest teatatakse JW-le kirjalikult. Vastav aruanne sisaldab muuhulgas viidet Lepingule, Tellimuse ja Tellimuse Kinnituse või Pakkumuse numbrit, Tarnekuupäeva ja Tarne Sihtkohta, Puudus(t)e kirjeldust, vastava arve koopiat ja võimalusel puudustega Toote näidist.

9.11.             JW-l on õigus, aga mitte kohustus, puudusega Toode edasiseks kontrolliks, kas Ostja asukohast või mistahes muust asukohast, JW äranägemisel ära tuua.

9.12.             JW tehniline tugiisik on saadaval Ostja nõudmisel vastavalt JELD-WEN Door Solutions tehnilise tugiisiku teenuse tellimiskirjale, mis on kättesaadav JW veebilehel www.jeld-wen.ee. JW tehniline tugiisik läheb kohale vaid juhul, kui Toode, mille suhtes tehnilise tugiisiku teenus on tellitud, asub Eestis, Lätis või Leedus. Juhul kui Toode asub väljaspool Baltikumi, lepivad pooled tehnilise toe üksikasjades iga kord eraldi kokku.

9.13.             Käesolevas punktis 9 sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu, kui Puuduse on tekitanud JW tahtlik rikkumine või raske hooletus. Käesolevas punktis 9 sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu samuti juhul, kui tegemist on nõuetega, mis on seotud surma või kehavigastusega.        

 1. KOLMANDA ISIKU KOMPONENDID

10.1.             JW võib aeg-ajalt nõustuda müüma ja tarnima teatud kolmanda isiku komponente, mida kasutatakse Toote ehitamiseks või mis on paigaldatud või muul viisil kinnitatud Toote külge või mida kasutatakse Toote tarvikutena (Kolmanda Isiku Komponendid), kuid mida JW ei tooda koos Tootega. Sellisel juhul kohalduvad käesolevate Tingimuste ja Lepingu sätted Kolmanda Isiku Komponentide müügile ja tarnele, võttes arvesse käesolevas punktis 10 toodud erisätteid.

10.2.             JW ei vastuta selle eest, kas Kolmanda Isiku Komponendid on Tootega kasutamiseks sobivad. JW ei vastuta Toote Puuduste eest, mis on omistatavad Kolmanda Isiku Komponentidele.

10.3.             JW ei vastuta Kolmanda Isiku Komponentide kvaliteedi ega puuduste eest.

 1. VASTUTUS

11.1.             JW vastutus Ostja ees on piiratud Ostja poolt kantud otsese varalise kahjuga. JW ei vastuta mistahes karistusliku, erakorralise, ettenägematu, kaudse ja/või kaasneva kahju eest. JW ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud kasumi, saamata jäänud tulu, äritegevuse või maineväärtuse kao või mistahes äritegevuse katkestuse eest, sõltumata sellest, kas see tuleneb lepingu rikkumisest, kahju õigusvastasest tekitamisest (sh hooletus), seadusest tuleneva kohustuse rikkumisest või muust alusest. JW koguvastutus Ostja ees seoses mistahes Tootega on piiratud Hinna kogusummaga, mis Ostja JW-le vastava Toote eest maksis.

11.2.             Käesolevates Tingimustes sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu ja mitte miski käesolevates Tingimustes ja/või Lepingus ei piira ega välista kummagi poole vastutust selle poole poolt toime pandud pettuse, põhjustatud surma või kehavigastuse või selle poole poolt toime pandud tahtliku rikkumise või raske hooletuse eest.  

 1. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

12.1.             Lepingu võib üles öelda või selle lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

12.2.             JW võib Lepingu või mistahes saadetise üles öelda, teatades sellest kirjalikult 10 (kümme) kalendripäeva ette, kui Ostja ei täida oma käesolevatest Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning Ostja ei ole sellist rikkumist heastanud 10 (kümne) kalendripäeva jooksul JW vastavast kirjalikust teatest arvates. Lepingu lõpetamine ei tühista JW õigust mistahes muudele käesolevates Tingimustes või Lepingus või seaduses ette nähtud õiguskaitsevahenditele.

12.3.             Ostja võib Lepingu või mistahes saadetise üles öelda, teatades sellest kirjalikult kümme (10) kalendripäeva ette, kui JW ei täida oma käesolevatest Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning JW ei ole sellist rikkumist heastanud kümne (10) kalendripäeva jooksul Ostja vastavast kirjalikust teatest arvates (välja arvatud puudustega Toote korral, millisel juhul on Ostja ainuke õiguskaitsevahend nõue, et tarnitaks Asendustoode vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 9.7). Lepingu lõpetamine ei tühista Ostja õigust nõuda JW poolt tekitatud kahju hüvitamist või kohaldada mistahes muid Tingimustes või Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, arvestades käesolevate Tingimuste sätteid. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Ostjat kohustusest täita kohustusi, mis tekkisid Lepingust enne ülesütlemist.

12.4.             Lepingu ülesütlemine vastavalt punktidele 12.2 ja 12.3 ei lõpeta automaatselt täitmata Tellimuse Kinnitusi ega täitmata Pakkumusi (millele on nõustumus antud), mis täidetakse vastavalt käesolevatele Tingimustele.

 1. VÄÄRAMATU JÕUD

13.1.             Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui kohustuste rikkumise põhjustasid takistused nagu näiteks Vääramatu Jõud vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) põhimõtetele (ICC Force Majeure Clause 2003) ja kohtupraktikale ning mille tõttu ei ole võimalik Lepingut täita ja mida pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil vältida.

13.2.             Kui Vääramatu Jõud takistab lepinguliste kohustuste õigeaegset täitmist, lükatakse lepinguliste kohustuste täitmise aeg edasi perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõud kohustuste täitmist takistas.

13.3.             Pool, kes rikub oma kohustusi Vääramatu Jõu tõttu, peab sellest asjaolust viivitamata teisele poolele kirjalikult teatama.

13.4.             Vääramatu Jõud ei vabasta pooli kohustusest kasutada kõiki võimalikke meetmeid, et vältida või vähendada kohustuse rikkumise tõttu tekitatud kahju või tulevikus tekitatavat kahju, tingimusel et rikkumise põhjustasid Vääramatu Jõu asjaolud.

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

14.1.             Pooled püüavad käesolevatest Tingimustest ja/või Lepingust tuleneva või nendega seotud mistahes vaidluse, erimeelsuse või pretensiooni lahendada sõbralike läbirääkimiste teel.

14.2.             Kui 1 (ühe) kuu jooksul arutelu käigus sõbralikku kokkulepet ei saavutata, lahendatakse käesolevatest Tingimustest või Lepingust või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenev või sellega seotud mistahes vaidlus, erimeelsus või pretensioon lõplikult vahekohtumenetlusega Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus Tallinnas (Arbitraažikohus) vastavalt Arbitraažikohtu reglemendile. Arbitraažikohtu menetluse keel on inglise keel. Arbitraažikohus koosneb 3 (kolmest) vahekohtunikust. Arbitraaži istungite koht on Tallinn, Eesti. Arbitraažikohtu lahend on lõplik ja pooltele siduv.

 1. lõppsätted

15.1.             Käesolevaid Tingimusi, Lepingut ja mistahes muid käesoleva dokumendi poolte vahel sõlmitud kokkuleppeid seoses käesolevate Tingimustega reguleerib Eesti õigus ja neid tõlgendatakse vastavalt sellele.

15.2.             Käesolevate Tingimuste ega poolte vahel sõlmitud mistahes Lepingu suhtes ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980).

15.3.             Ostja teavitab JW-d 3 (kolme) kalendripäeva jooksul Ostja suhtes algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlusest, otsusest Ostja ümber kujundada, Ostja ettevõtte üleminekust või mistahes kontrolli muutumise (change of control) sündmusest Ostjas.

15.4.             Lepingu ja/või Tingimuste alusel tehtav mistahes teade või muu teatis tehakse või antakse inglise keeles. Selline teade või muu teatis loetakse nõuetekohaselt tehtuks või antuks, kui see on üle antud käsitsi või kulleriga adressaadiks oleva poole allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga adressaadiks oleva poole Lepingus sätestatud aadressile. Teated ja muud teatised, mida ei tule teha või anda kirjalikult, võib edastada adressaadiks oleva poole Lepingus sätestatud e-posti aadressile.

15.5.             Osja ja JW informeerivad üksteist viivitamatult Tingimustega ja/või Lepinguga seotud mistahes asjaoludest, mille vastu teisel poolel võib olla mõistlik huvi.

15.6.             Käesolevates Tingimustes sisalduvad pealkirjad on lisatud vaid viitamise hõlbustamiseks ning ei mõjuta käesolevate Tingimuste tõlgendamist.

15.7.             Kui käesolevate Tingimuste või Lepingu mistahes sätet ei täideta või täidetakse Tingimustes või Lepingus sätestatust erinevalt, ei tähenda see, et säte on muutunud kehtetuks.

15.8.             Kui käesolevate Tingimuste või Lepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see muude sätete kehtivust või jõustatavust. Sellisel juhul kohustuvad pooled asendama kehtetu või jõustamatu sätte kehtiva või jõustatava sättega, mis vastab kehtetu või jõustamatu sätte finantseesmärgile kõige paremini.

15.9.             JW võib käesolevaid Tingimusi igal ajal ühepoolselt täiendada ja/või muuta tingimusel, et JW on sellest Ostjale e-posti teel teatanud vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne sellise täienduse ja/või muudatuse jõustumist.

15.10.           Ostja ei loovuta JW eelneva kirjaliku nõusolekuta käesolevates Tingimustes või Lepingus ette nähtud mistahes õigusi ega kohustusi ega Lepingut ennast.

Juhul kui Lepingu ja/või Tingimuste ingliskeelse teksti ja Lepingu ja/või Tingimuste mistahes muus keeles oleva teksti vahel esineb mistahes vastuolusid või lahknevusi, siis ingliskeelne tekst on ülimuslik ja kuulub kohaldamisele.

See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada võimalikult meeldiv külastus. Kui nõustute nende kasutamisega, siis lihtsalt klõpsake jätkamiseks siia. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, lugege siit küpsiste kasutamise põhimõtete ning küpsiste blokeerimise ja keelamise kohta. Küpsiste keelamise korral võib juhtuda, et veebisait ei tööta õigesti ja mõnele alale puudub juurdepääs.